تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ | 17:12 | نویسنده : امید روستایی

1-علامت های  هشدار دهنده ی زیر  به ترتیب  از راست به چپ نشانه چیست؟

 

الف) خورنده پوست ،  مواد سمی ، اکسیدکننده ، قابل انفجار¨              

ب)مصدوم کننده  ،  سمی  ،  آتش گیر ،  پرتو زا¨  

ج) اکسید کننده ، خطر برق گرفتگی ، اکسیدکننده ،  پرتوزا ¨                    

د) ماده ی سمی ،  اکسید کننده ،  آتش زا  ،  قابل انفجار ¨

 

 2- كدام وسيله زير براي گرما دادن شديد و تجزيه مواد مناسب تراست؟

الف) شيشه ساعت          ب  هاون چيني          ج) كپسول چيني              د) بوته چيني

 

3- در جمله ی مقابل ، متغیر وابسته کدام است؟ « سرعت تبخیر یک محلول اشباع نمک، بر بزرگی بلور تشکیل شده موثر است.»     

الف) سرعت تبخیر ¨         ب) محلول اشباع نمک ¨              بزرگی بلور ¨                همه موارد ¨

 

4  -  طول ميزي را توسط يك خط‌كش ميلي‌متري اندازه‌گيري كرده‌ايم. كداميك از عددهاي زير بيانگر اندازه‌گيري درست است؟    الف) 50/70 سانتيمتر        ب) 5/70 سانتيمتر         ج) 70 سانتيمتر              د) 501/70 سانتيمتر

 

5-پزشك پس از ديدن برگ آزمايش خون پدر احمد گفت: بايد او در بيمارستان بستري شود، تصميمي كه پزشك گرفته است   نوعي .   . . . . . . است.    

  الف)اندازه گيري            ب) فرضيه سازي         ج) تفسير كردن          د)طراحي تحقيق

 

6- در آزمايش « هوا قوي تر است يا زمين» چرا بزرگ بودن صفحه مقوايي، منجر به افتادن آن مي شود؟

الف: زيرا نيروي حاصل از فشار هوا به سطح بالايي قسمت بيروني مقوا افزايش مي يابد

ب: زيرا فشار آب داخل ليوان افزايش مي يابد

ج: زيرا وزن مقوا افزايش مي يابد

 د: 1 و 3

 

7- جرم دو مكعب توپر A و B با هم برابر است. اگر طول ضلع مكعب A دو برابر طول ضلع مكعب B باشد، چگالي مكعب B چند برابر مكعب A مي‌باشد.       الف) 2            ب) 3             ج) 4           د) 8 

 

8-  فشار دادن يخ باعث ............... نقطه ذوب آن و اضافه كردن نمك باعث ................ نقطه ذوب آن مي شود.

الف) افزايش- افزايش             ب) افزايش- كاهش           ج) كاهش- افزايش       د) كاهش- كاهش

 

9- در چهار ظرف به ترتيب روغن موتور، نفت سفيد، بنزين و گازوئيل داريم . اگر هر مايع را جداگانه در يك بورت بريزيم كدام ديرتر از بورت بيرون مي ريزد؟

الف)   روغن موتور             ب) بنزين          ج) نفت سفيد   د) گازوئيل

 

10- مقدار M1 گرم آب 18 درجه‌ي سانتيگراد را با M2 گرم آب 26 درجه‌ي سانتيگراد مخلوط مي‌كنيم تا 200 گرم آب 20 درجه‌ي سانتيگراد به‌دست آيد، M1 و M2 به ترتيب برابرند با)

الف) 80 و 120           ب) 100 و 100               ج) 150 و 50            د) 50 و 150

 

11-اگر در 200 گرم از يك محلول سير شده در دماي 20 درجه سلسيوس، مقدار % 80 حلال باشد انحلال پذيري در اين دما چقدر است؟

الف: 10 گرم        ب)  20 گرم              ج) 25 گرم             د) 40 گرم

 

12- رنگ كدام ماده در شعله صحيح نوشته نشده است؟

الف)  - LiCl قرمز لاكي        ب) CaCl2 سبز پسته اي             ج)  KCl بنفش                 د) NaCl  زرد

 

13- سيمي را مي‌كشيم تا قطرش نصف شود. اگر حجم آن ثابت باشد مقاومتش چند برابر مي‌شود؟

الف) 4            ب) 8               ج) 12            د) 16

 

14-- يك دماسنج دماي يخ خالص درحال ذوب را ٣٢و دماي آب جوش خالص را ٢١٢ نشان مي‌دهد اين دماسنج دماي بدن انسان را در حالت طبيعي (° c٣٧ ) چند نشان مي‌دهد  . 

الف)٦/٦٦                      ب ) ٦/٨٩                      ج ) ٦/٨٨                       د )٦/٩۸

 

15- کدام جمله ی زیر درست است؟

الف) دوره نوسان یک آونگ با جرم وزنه رابطه مستقیم و با طول آونگ رابطه ی عکس  دارد.

ب: دوره نوسان یک آونگ با جرم وزنه رابطه معکوس و با طول آونگ رابطه ی مستقیم  دارد.

ج) دوره نوسان یک آونگ با جرم وزنه رابطه مستقیم دارد ولی به طول آونگ بستگی ندارد.

د) دوره نوسان یک آونگ به جرم وزنه بستگی ندارد ولی با طول آونگ  رابطه مستقیم دارد.

آمونیت

تری لوبیت – آمونیت

اسکلت مرجانی

 

16- با توجه به فسیل های موجود در لایه های رسوبی

 ناحیه ای از زمین در طرح رو به رو ، می توان نتیجه

گرفت ناحیه ی فوق احتمالا ........ بوده است

الف) کم باران بیابانی                  ب) جنگل های پرباران   ج) دریای کم عمق گرم              د) پوشیده از یخچال

 

17- کانیA روی کانی B خط می اندازد ، کانی C بر روی کانی D خط می اندازد و اثــر کانی A بر روی کانی D می ماند سختی کانی ها به ترتیب از زیاد به کم برابر است با :

الف) A ، B ، C ، D      ب) C ، D ، A ، B                    ج) A ، C ، B ،D                      د) C ، D ، B، A

 

18- مطابق شکل پرتو نور تک رنگی با زاویه 30 درجه به آینه تخت اول تابیده است، زاویه بین دو آینه را طوری تعیین نمایید که پرتو بازتاب نهایی بر روی پرتو تابش منطبق گردد

      الف)                      ب)          ج)  ۳۰                          د) ۶۰

 

 

19- در شیشه های دوجداره انتقال گرما بیشتر از طریق ................. است ولی درشیشه های یک جداره انتقال گرما از طریق ...........و ........... است

الف) رسانش- تابش- رسانش          ب) تابش- همرفت- تابش    ج) همرفت- تابش- رسانش             د) تابش- رسانش- تابش

 

20- توان ماشين A دو برابر ماشين B مي باشد و بازده ماشين A نصف بازده ماشين B مي باشد، يعني :
الف) كار مفيد ماشين A دو برابر ماشين B مي باشد.           ب) ماشين B كار مفيد بيشتري را آهسته تر انجام مي دهد.
ج)  ماشين A كار مفيد بيشتري را سريعتر انجام مي دهد.      د) زمان انجام كار ماشين B نصف ماشين A مي باشد.

 

21- اگرجسم وآینه تخت هرکدام 20 سانتیمتربه طرف هم حرکت کنند تصویرچند سانتی‌متر به جسم نزدیک می‌شود؟

الف) 10                                    ب ) 40                         ج ) 60                          د ) 80

 

 

22- در شكل زير دو سطح شیب‌دار بدون اصطکاک را با ارتفاع قائم یکسان درنظر می‌گیریم .اگردو جسم را همزمان رها ‌کنیم .کدام گزینه صحیح است ؟

الف)v1>v2                 t1>t2

ب ) v1=v2                     t1>t2                                                                                                 

ج  ) v1=v2             t12

د  ) v1

 

23-يك نقطه‌ي نوراني روي محور تقارن يك سكه به قطر 3 سانتي‌متر و به فاصله d از آن قرارداد يك پرده در چه فاصله‌اي از سكه قرار گيرد تا قطر سايه آن بر روي پرده 9 سانتي‌متر باشد .

الف) d                 ب) 2d                       ج) 3d                   د) 4d

 

24- محلول سودسوزآور يك درصد را به محتويات يك لوله‌ي آزمايش اضافه كرده و سپس دوقطره محلول رقيق سولفات مس را به آن افزوده‌ايم ، اگر رنگ محلول درون لوله‌ي آزمايش بنفش رنگ شود احتمالاً  كدام يك از مواد زير در لوله‌ وجود داشته است

الف) آميلوز                      ب ) آميلاز                     ج ) ساکارز                د ) روغن مایع

 

25-- هنگام استفاده از بزرگ‌نمايي زياد در ميكروسكوپ،  بايد ديافراگم ............. وكندانسور ............... باشند .

الف) باز – پايين                ب ) كاملاً بسته – پايين    ج ) نزديك به وضعيت باز – بالا           د ) نزديك به وضعيت بسته – بالا

 

 

 

موفقیت شما آرزوی ماست